SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Základné informácie o samospráve obce Tokajík

Obec Tokajík samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

 1. orgánmi obce
 2. miestnym referendom
 3. zhromáždením obyvateľov

Orgánmi obce sú:

 1. obecné zastupiteľstvo
 2. starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Tokajíku nezriadilo komisie ako svoje poradné orgány a tak túto činnosť vykonávajú poslanci Obecného zastupiteľstva.

Obec pri výkone samosprávy v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení najmä:

 1. vykonáva úkony suvisiace s riadným hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 2. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce a výročnú správu obce,
 3. rozhoduje vo veciach miestných daní a miestných poplatkov a vykonáva ich správu,
 4. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzne stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a  inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviska k investičnej činnosti v obci,
 5. utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodne organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávisly výkon,
 6. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestných komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodnosti obce,
 7. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistotyv obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia a zásobovanie vodou,
 8. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života  a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 9. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 10. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblasti života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 11. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 12. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 13. organizuje miestne referendum a dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 14. zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 15. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 16. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách,
 17. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 18. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskými združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacími v obci.